Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen

Voor al onze aanbiedingen, creaties, verkopen en leveringen gelden uitsluitend onze verkoopvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een verwijzing naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt niet aanvaard, behalve in het geval dat Tremonti schriftelijk uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden aanvaardt.

2. Aanbiedingen en prijzen

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Tremonti heeft haar prijzen gebaseerd op kostprijzen, welke gelden op het moment van aanbieding. Indien de kostprijzen een verhoging hebben ondergaan, dan zal Tremonti het recht hebben om de prijzen te verhogen, anderzijds is de koper dan gerechtigd om de order te annuleren. Indien opmaatproducten worden ontwikkeld en/of aangeschaft zullen de kosten altijd conform de aanbieding in rekening worden gebracht en deze zullen dan door de koper volgens dan geldende betalingsafspraken moeten worden voldaan. Door Tremonti geleverde modellen, afbeeldingen, tekeningen, prijsopgaven en dergelijke, mogen niet zonder toestemming van Tremonti worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld. Aanlevering van films zijn voor zover van toepassing , geschikt voor zeefdruk en kleurgescheiden. Het kan ook digitaal aangeleverd worden volgens door ons verstrekte specificaties. De filmkosten zijn afhankelijk van de uitvoering en het aangeleverde bestand.

3. Eigendom

Alle door Tremonti geleverde goederen en afbeeldingen/modellen blijven te allen tijde creatief eigendom van Tremonti. Opmaat producten worden overeenkomstig in rekening gebracht, teken- en modelkosten worden volgens de gemaakte afspraken berekend, dit betekend niet dat hiermee het creatief eigendom wordt overgedragen. Het auteurs en productierecht blijft altijd aan Tremonti voorbehouden.

4. Levering

Alle leveringen geschieden af fabriek tenzij schriftelijk is overeengekomen franco. Tremonti bepaald de wijze van vervoer, ook de niet-franco leveringen. Indien koper enig hem door Tremonti verkocht goed weigert in ontvangst te nemen, zal Tremonti het recht hebben eventuele door koper aan Tremonti betreffende het geleverde goed vooruitbetaalde bedragen onder zich te houden ter verrekening met door koper aan Tremonti te betalen vergoeding, welke door koper aan Tremonti op grond van de opdracht en/of  weigering tot in ontvangstneming verschuldigd mocht zijn. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven en Tremonti is daar zij toch steeds zal trachten de levertijden zoveel mogelijk in acht zal nemen, niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van levertijden. Klantspecifieke oplossingen in combinatie met drukwerk worden behandelde leverings- en betalingsvoorwaarden van de grafische industrie en is het toegestaan 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren.

5. Garantie

Tremonti garandeert het geleverde uitsluitend indien en voor zover enig gebrek het rechtstreeks gevolg is van materiaal- en/of productiefouten en binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Tremonti is gebracht. Beschadigingen of breuk aan het geleverde goed moet binnen 24 uur na levering schriftelijk bij Tremonti worden gemeld. Tremonti is ingevolge deze garantie slechts gehouden tot het kosteloos vervangen van het geleverde goed. Verzending naar en van Tremonti geschiedt slechts indien de klacht van koper door Tremonti als terecht beschouwd is. Indien koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen aan Tremonti, ondeskundig met het product is omgegaan, schade is ontstaan door derden dan vervalt de garantieverplichting van Tremonti. Tremonti zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade welke koper mocht lijden door stilstaan of vertraging van activiteiten waarvoor het product is aangeschaft.

6. Betaling

Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de koper op grond van door Tremonti in te winnen gegevens voldoende kredietwaardig blijkt. Betaling dient te gedaan volgens de gemaakte afspraken in de aanbieding en vastgelegd zijn in een opdrachtbevestiging. Mocht dit niet zijn bepaald, dan geldt een uiterste betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting. Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van Tremonti tot dat de koper aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan en is niet gerechtigd om deze zekerheid of anderszins aan derden over te dragen. Koper is vanaf de vervaldatum van enige factuur de op dat moment geldende wettelijke rente per maand verschuldigd, welke opeisbaar zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Alle kosten van invordering wegens wanbetaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de koper.

7. Transport

Goederen geleverd door Tremonti reizen te allen tijde op risico van de koper. Mocht er vertraging in levering ontstaan en/of beschadigingen aan de goederen worden geconstateerd, zal Tremonti nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de directe of indirecte schade. Bijzondere verpakkingseisen dienen voortijdig schriftelijk aan Tremonti te worden kenbaar gemaakt door de koper. Tremonti zal indien gewenst een prijsopgave doen van de extra te nemen maatregelen.

8. Geschillen

Alle geschillen tussen koper en Tremonti welke voortvloeien uit de koopovereenkomst, zullen – voorzover de wet niet anders bepaalt – bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter.

9. Slotbepaling

Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst in strijd mochten zijn of komen met bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door enige daartoe bevoegde regeringsinstantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in plaats te zijn getreden van de zodanige bepalingen.